Chinese Taipei Sambo Association

Chinese Taipei
Chinese Taipei Chinese Taipei Sambo Association
  • Wang Kuei Yuan
    Wang Kuei Yuan President
  • Yi-Li Shen
    Yi-Li Shen Secretary General
  • Chien-Hsin Wang
    Chien-Hsin Wang Deputy Secretary General (Contact Person)
Contacts
8F, No.311-4, Daying St., Nantun Dist, Taichung, Chinese Taipei +886 958 972 205 +886 989 130 050
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website More info Got it!